Informace pro rodiče

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školy

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školy:

 • Znát své jméno (poznat i napsané), jméno rodičů, adresu bydliště
 • Umět se obléknout, uklízet své věci, poznat své věci
 • Zavázat si kličky na botách
 • Samostatně se stravovat, jíst příborem
 • Poznat a pojmenovat barvy
 • Orientovat se v číselné řadě do 10, poznat základní tvary
 • Vyjmenovat měsíce, dny a části dne, zvládat časovou orientaci
 • Rozlišovat pravou a levou, udržovat oční pohyby zleva doprava
 • Soustředit se na práci přibližně půl hodiny
 • Správně držet tužku, napodobit jednouché tahy tužkou
 • Kreslit pastelkami, vodovými barvami, stříhat nůžkami, modelovat
 • Sledovat příběh, jednoduše ho vyprávět a zachovat posloupnost děje
 • Zvládat smyslové vnímání a rozlišování (hlavně zrakem a sluchem)
 • Určit sluchem první a poslední hlásku ve slově, počet slabik
 • Rozeznat sluchem dlouhé a krátké hlásky, tvrdé a měkké hlásky
 • Poznat zrakem rozdíly nebo shodnosti, oční pohyby zleva doprava
 • Samostatně se vyjadřovat, gramaticky správně, se správnou výslovností
 • Samostatně zpívat a říkat básničky
 • Opakovat pohyb při rozcvičce (i křížené pohyby), houpat se, házet míčem, skákat…
 • Komunikovat s vrstevníky, s dospělými, rozlišovat sociální situace
 • V přiměřených situacích se samostatně rozhodovat
 • Sledovat krátkodobý cíl, zapojit vůli a zhodnotit výsledek
 • Přizpůsobit se a pracovat v kolektivu

Jsou to orientační dovednosti, každé dítě se vyvíjí jinak a něco mu jde lépe, něco hůř. Jde spíše o celkový obraz školní zralosti, co ještě do září docvičit a co pomůže při začátku učení.

Odklad školní docházky (OŠD) a pokračování v docházce do mateřské školy:

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je potřeba doporučení z PPP (pedag.psychol. poradna) nebo SPC (spec.pedag. centrum) a současně od lékaře. Více vám řeknou přímo ve škole při zápisu.
Prosíme rodiče, kteří budou žádat OŠD, aby do konce května přinesli rozhodnutí o OŠD ze školy nebo alespoň co nejdříve ústně informovali učitelky MŠ, s kterými se mohou také poradit. Potřebujeme vědět  počet volných míst pro zápis na nový školní rok. Pro pokračování v docházce do mateřské školy je nutné dodat doklad o OŠD nejpozději do konce května ředitelce mateřské školy.

zpět

icons by Fasticon.com