Koncepční záměry školy

 
 
Nás Školní vzdělávací program s názvem „S Malým princem letem kouzelným světem“ vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro MŠ. Děti jsou zařazeny do věkově smíšených  tříd. V přízemí třída Broučků, v 1.patře třída Zlatíček. Vzdělávací cíle, které si klademe, pokrývají široký rozsah životních kompetencí. 
  • vytváříme podmínky pro tělesnou, duševní  a společenskou pohodu
  • zaměřujeme se na osobní a sociální rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby zájmy 
  • snažíme se pro děti a s dětmi vytvářet prostředí plné tolerance, důvěry, přátelství a dobré nálady
  • učíme děti žít s ostatními, vzájemně komunikovat, respektovat odlišnost druhých, být ohleduplný, navazovat a rozvíjet dětská přátelství
  • rozvíjíme důvěru ve schopnosti, učíme děti dívat se kolem sebe, nacházet, poznávat, prožívat, umět pojmenovat poznané a prožité a hlavně porozumět
 
naše MOTTO:
 
„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím“
 
  • hrou a zábavnou formou připravujeme předškoláky na vstup do ZŠ
  • pořádáme kulturní akce (divadla, exkurse, výlety, tematické dny….atd.)
  • zaměřujeme se na prevenci a odstraňování řečových vad díky práci učitelek, vyškolených na logopedické asistenty. Nabízíme rovněž péči externího logopeda
  • snažíme se posilovat vazbu a spolupráci s rodinou . Nabízíme účast na akcích pořádaných MŠ, konzultační hodiny, společné řešení výchovných problémů.
 
Pro všechny výše uvedené úkoly je však nutná oboustranná důvěra, vzájemná vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat.
 
V neposlední řadě se zaměřujeme na osobnostní růst a připravenost učitelek na výchovně vzdělávací práci. Nadále se proto vzděláváme a rozvíjíme tím vlastní potenciál, aktivitu a tvořivost.
icons by Fasticon.com