Informace pro rodiče

Téma KROUŽKY V MŠ

3.10.2016

                                     KROUŽKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Jedním ze současných fenoménů ve školství jsou „kroužky“. Zdá se, že někteří rodiče posuzují kvalitu školského zařízení podle množství kroužků.

Státní i soukromé mateřské školy hlavně ve velkých městech hodně začleňují do své nabídky různé „kroužky“, které mají rozvíjet nadání a zájmy dětí. Ale je tomu tak vždy? Nereagují spíše na poptávku rodičů a nevyhraňují se tak v konkurenci ostatních předškolních zařízení? Musíme si klást tuto otázku: jsou ony kroužky skutečně v zájmu dítěte, nebo si tím naplňujeme své rodičovské ambice, případně je to zrovna v módě. Musíme si zodpovídat otázku, jakou vlastnost, schopnost dítěte touto činností rozvinu? Náš pedagogický sbor je názoru, že mnohem lepší než naučit v pěti letech dítě golf, tenis či angličtinu, je naučit dítě pravidelným stravovacím návykům, klidnému společnému jídlu, uvolnit místo v autobuse, společně si číst před spaním knížku, usínat v klidu bez blikajících obrazovek. Lepší než deset kroužků, je vycházka lesem a povídání si o všem co společně potkáme. Rozvinu tím jeho fyzickou zdatnost, sociální vazby, pozorovací a vyjadřovací schopnosti. Pak se mohu zaměřit ne rozvíjení talentu a zájmu dítěte.

Co je cílem předškolní výchovy a vzdělávání?

Podle Rámcového vzdělávacího programu to je:
– doplňovat rodinnou výchovu
– zajistit dostatek přiměřených podnětů
– smysluplně obohacovat denní program a poskytovat odbornou péči
– rozvíjet osobnost dítěte
– vytvářet předpoklady pro pokračování vzdělávání
– podporovat individuální rozvojové možnosti dětí
– podílet se na diagnostice vývojových obtíží a postižení
– poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči
Z hlediska vývoje dítěte v období 3 – 6 let (ev. 7 let) zahrnuje výchova a vzdělávání široké spektrum oblastí:
– komunikační schopnost
– hrubou a jemnou motoriku, koordinaci pohybu, grafomotoriku
– smyslové vnímání, rozlišování a paměť
– orientace v čase a prostoru
– pracovní návyky
– soustředění a pozornost
– sebeobsluha, samostatnost, sebeuvědomění
– schopnost učení, logické myšlení, představivost
– matematické představy
– vytváření sociálních vztahů
– respektování pravidel a další

Všechny tyto oblasti jsou součástí našeho nového Školního vzdělávacího programu. Do programu třídy bývají každý den dopoledne zařazeny tyto činnosti jako vzdělávací blok řízený učitelkou, případně jejich upevňování v odpoledních hodinách. Řízená činnost musí být přiměřená věku dětí ve skupině.

Člověk za prvních šest let svého života dělá největší vývojový skok. Z plačícího uzlíčku se stává „malý dospělý“, který běhá, mluví, miluje, samostatně myslí a rozhoduje se. Proto se především musíme opakovaně ptát, co je podstatné pro tento „napěchovaný“ úsek života podstatné. Pro dítě je především důležitý kontakt s vrstevníky a „svým“ dospělým, od kterého se napodobováním učí každodenním činnostem. Dítěti tedy zpravidla plně dostačuje každodenní široká nabídka mateřské školy, kde se pravidelně rozvíjí sociální kontakty, řečové dovednosti, rozvoj logického myšlení, paměti, pozornosti, zpívá se, tančí, hraje divadlo, jsou zde zastoupeny pohybové a grafomotorické činnosti, je zajištěn pobyt na zdravém vzduchu venku, poznává se příroda a její zákonitosti a mnohé další.

V mnoha mateřských školách jsou do programu tříd zařazovány různé kroužky, které vedou externí lektoři – např.  angličtina, tenis, golf a jiné sporty, lyžařský výcvik, balet, hudební a dramatické činnosti atd. Jak to pak vypadá v praxi? Mnoho kroužků probíhá dopoledne. Děti ve třídě se na přihlášené kroužky různě dělí, spojují, přecházejí, převlékají, každý den je jinak organizovaný a to narušuje tolik potřebnou denní pravidelnost, která dětem v tomto věku dodává jistotu. Některé aktivity jsou mimoškolní a náročné na pedagogický doprovod, takže to ovlivňuje chod dalších tříd nebo provozu školy. Na základní a nejdůležitější úlohu mateřské školy – předškolní výchovu a vzdělávání – potom zbývají třeba jen 2 až 3 dny v týdnu.

Učitelky v mateřských školách mají odborné vzdělání a individuální přehled o vývoji dětí. To jim umožňuje děti přiměřeně rozvíjet ve všech oblastech jejich zájmů a navíc odhalit jak jejich nadání, tak možné deficity vývoje a následně zvolit vhodné aktivity v průběhu denní nabídky.

Takové aktivity nic nenarušují a děti se jimi zabývají v klidu vlastní třídy se „svou“ paní učitelkou. Učitelky mohou při práci zařazovat pedagogické metody a postupy podle potřeb jednotlivých dětí.

Náš nový Školní vzdělávací program pamatuje na zvýšenou potřebu aktivit pro nejstarší děti ( připravující se na základní vzdělávání), které jsou opravdovým doplňkem toho, co dětem přináší mateřská škola a budou pro děti obohacením o užitečné zkušenosti a vědomosti.

Zájmové projekty zařazené do programu jsou ucelené předškolní programy, cvičení  pro rozvoj koordinace pohybu, modelování a práce s hlínou pro rozvoj jemné motoriky, hudební a rytmické aktivity pro rozvoj sluchu, vaření pro rozvoj jemné motoriky, fantazie, samostatnosti a zvládnutí manipulace s předměty denní potřeby. Většinu těchto činností mají obě třídy ve všeobecné rovině začleněnou v třídním programu. Jako projekty jsou zaměřené individuálně, cíleně a dlouhodobě na rozvoj určitých schopností a zlepšení dovedností  Každá učitelka sleduje děti ve své třídě a ví, co které z nich potřebuje. Projekty se zařadí do pravidelného programu třídy, ale učitelky je mohou podle potřeby i průběžně přizpůsobovat podmínkám školy a třídy (změna dne kvůli výletu, posunutí lekce kvůli nemocnosti dětí atd.) A jsou samozřejmě v rámci předškolního vzdělávání zdarma ( s výjimkou stále diskutovaného plaveckého výcviku – dopravné).

Vnesme společně moudrost do výchovy nové generace. Aby tato generace nebyla zakotvena na výkonu, soupeření, vypočítavosti, ale na mravnosti, lásce a úctě. Aby nás jednou neodsunula jako nevýkonné, ale s mravností o nás pečovala.

 Neptejte se tedy svých dětí, zda měly „kroužek“, zeptejte se jich spíše, co nového se naučily, co dělaly, o čem si povídaly, nebo co je v daný den zaujalo. 

Neodmítáme kroužky, je určitě dobré přiměřeně rozvíjet schopnosti dětí, ale jako takové patří do odborně vedených volnočasových aktivit a do kompetence rodičů. V mateřské škole má své nezastupitelné místo práce kvalifikovaných učitelek, které zajišťují komplexní předškolní výchovu a vzdělávání (nemají v náplni práce pouze „hlídání“ dětí) a také prevenci možných vývojových potíží.

 

V Železném Brodě  dne 15.9.2016

 

 

                                                                                            Jitka Jírová

                                                                                            ředitelka MŠ

 

 

 

zpět

icons by Fasticon.com