Aktuality

Informace k provozu MŠ od pondělí 12. dubna 2021

                         Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace                                          

                                IČ: 04624548, tel.: 739 572 089, e-mail: info@msnavapence.cz

 

                                          Informace k provozu MŠ od pondělí 12. dubna 2021

Od 12. dubna 2021 je MŠ v provozu pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

V MŠ můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Tyto děti mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí. Zákonní zástupci doloží příslušnost k vybraným profesím potvrzením od zaměstnavatele.

Dítěti, které je dítětem mateřské školy, se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19, ani jiného infekčního onemocnění
 • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Zákonný zástupce dítě v MŠ doprovodí na samotestování (zaměstnanci mš zajistí pouze organizaci, instruktáž a dohled na samotné provedení testu, v žádném případě děti osobně netestují). Počítejte proto ráno v den testování s časovou rezervou minimálně 20 minut. V případě negativního výsledku testu si dítě následně přebere další zaměstnanec MŠ. Vstup třetích osob do prostor školy není povolen.

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu, tj. zpravidla v pondělí a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny, tzn. druhý test ve čtvrtek.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do MŠ.
Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní a MŠ o tomto provede zápis,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ:

 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 • Dohlížející osoba informuje děti a zákonné zástupce o průběhu odběru.
 • Každé dítě obdrží jednu testovací sadu.
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a s dopomocí ZZ provede samoodběr podle pokynů (dle instrukcí typu testů LEPU RAPID).
  • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu.
  • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 • Testovaný podle pokynů dohlížející osoby sám pokračuje vyhodnocením testu (dle instrukcí typu testů LEPU RAPID).
 • Dohlížející osoba spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut.
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných a provede dezinfekci prostor.

 

 CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ

ŠKOLA:

V případě, že bude výsledek preventivního testu pozitivní, vystaví škola dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu a zajistí oddělení dítěte od ostatních osob.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

Zákonný zástupce je povinen dítě z MŠ neprodleně odvést a telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele praktického lékařství pro děti a dorost.

LÉKAŘ:

Lékař je povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

POZITIVNÍ DÍTĚ:

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu. 

SPOLUŽÁCI POZITIVNÍHO DÍTĚTE:

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno. 

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě. 

Pokud je pozitivní dítě, pedagog automaticky do izolace nejde.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání, ale po dohodě se zákonným zástupcem bude naše MŠ dítěti poskytovat přiměřenou formu vzdělávací nabídku.

RESPIRÁTORY:

Respirátor musí nosit všechny osoby ve vnitřních prostorách školy s výjimkou dětí v MŠ.

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci musí mít respirátor.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů

 

KDE NAJDETE BLIŽŠÍ INFORMACE?

Informace o testování ve školách najdete podrobně na stránkách testovani.edu.cz

https://testovani.edu.cz/files/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

OSOBNÍ ÚDAJE:

Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy v tomto případě souhlas nezajišťují.

Škola zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikační údaje dítěte nebo jiné osoby (postačí jméno, příjmení a třída), datum a čas provedení testu a výsledek testu. Seznamy testovaných škola uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. Do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je skartuje.

V případě osob, které prodělaly onemocnění COVID-19, a které se tedy v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemusí testovat, škola zaznamená tuto skutečnost po ověření z předloženého dokladu nebo jiného potvrzení o prodělání onemocnění. Škola si zaznamená dobu, do kdy není nutné osobu testovat. I tyto údaje škola uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je skartuje. Pokud je škole doložen přímo samotný doklad o prodělání onemocnění COVID-19, pak jej rovněž uchovává nejdéle do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Po uplynutí této doby doklad nebo potvrzení vrátí nebo skartuje.

 

Zpracováno dle dokumentu MŠMT „Manuál covid-19, testování ve školách duben 2021“

 

V Železném Brodě dne 7. 4. 2021                                               Jitka Jírová – ředitelka školy

zpět

icons by Fasticon.com