Aktuality

Pokyny k provozu MŠ ve školním roce 2020/2021

                                             Provoz mateřské školy ve školním roce 2020/2021

                                                             vzhledem ke COVID – 19

                                                                                                                     

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.

 

  1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.¨

Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

V případě příznaků infekčního onemocnění je škola povinna postupovat takto:

  •   příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ - dítě není vpuštěno do školy
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ - neprodleně dojde k poskytnutí roušky, k izolaci od ostatních přítomných, informování zákonného zástupce dítěte a na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy v nejkratším možném čase.
  1. Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Doprovázející osoba (vždy pouze jedna) se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po dobu nezbytně nutnou (předání, vyzvednutí dítěte) a při vstupu použije dezinfekci na ruce umístěnou u vchodu.
  2. Je zakázán vstup rodičů do pobytových prostor mateřské školy.
  3. Rodiče dětí v adaptačním období (nové děti od 1. 9. 2020) mají přístup do pobytových prostor pouze v roušce a na dobu potřebnou k citlivému předání dítěte učitelce s ohledem na jeho psychosociální pohodu.
  4. Děti si před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.
  5. Každé dítě musí mít v košíku 2 čisté roušky (v uzavřeném igelitovém sáčku) k okamžitému použití v případě náhlého výskytu příznaků onemocnění v kolektivu dětí nebo u pedagogického pracovníka.
  6. Personál MŠ je proškolen a konkrétně poučen ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných prostředků, hygienických zásad a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Při přípravě a vydávání jídel jsou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Výše uvedená patření se mohou měnit dle vývoje epidemiologické situace a nařízení MŠMT a MZd.

 

Zpracováno dle pokynů MŠMT zveřejněných v „Manuálu“ dne 24. 8. 2020.

 

 

V Železném Brodě, dne 26. 8. 2020

                                                            Jitka Jírová – ředitelka školy

 

 

zpět

icons by Fasticon.com